Õppe- ja kasvatustegevus

Igal õppeaastal on oma läbiv teema, mis võetakse  aluseks õppe – ja kasvatustegevuste planeerimisel

2018/2019 õa teema:

“KUI SÜDA SOE JA MÕTTED HEAD SIIS KOOS MEIL KÕIGIL OLLA HEA”

Lähtuvalt õppeaasta teemast tegeleme sel aastal süvendatult väärtuskasvatusega.

Aasta moto: Igas loos on oma tarkusetera”

Õppeaasta põhisuunad:

 • väärtuskasvatus läbi lastekirjanduse, muinasjuttude ja vanasõnade

 • aktiivõppe meetodite – õuesõppe, avastusõppe, projektõppe rakendamine rühmades

 • usalduslik koostöö lastevanematega

Õppe-ja kasvatustöö üldeesmärgid 2018/2019 õa:

 • laps väärtustab ennast ning suhtub kaaslastesse hoolivalt, sõbralikult ja viisakalt

 • laps õpib märkamise, uurimise, avastamise ja katsetamise kaudu, naudib erinevaid loovtegevusi ja kogeb eduelamust

 • lapsel kujuneb soov ja harjumus õues õppida

 • laps tunneb huvi hariduslike robotite vastu ning oskab neid kasutada

LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUS JAGUNEB KUUDE PÕHILISSE VALDKONDA:

 • mina ja keskkond

 • keel ja kõne

 • matemaatika

 • kunst

 • muusika

 • liikumine

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ning läbiviimisel lõimitakse erinevate valdkondade tegevusi ja seotakse tervikuks lapse elust ning ümbritsevast keskkonnast tuleneva temaatikaga.