Õppekava

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaia õppekava on tüübilt üldõpetuslik õppekava. Õppekava on koostatud vastavalt riiklikule õppekavale.

Üldõpetuse aluseks on kodulooline vaatlusõpetus ehk kodulugu. Kodulooline temaatika on lähtekohaks kogu lapse mõttetegevuse ja väljenduse arendamiseks. Mida koduloos käsitletakse, seda väljendatakse keeleliselt, kinnistatakse lugemispalade käsitlemisel, arvutamisteemade valikul, kasutatakse laulude ja luuletuste õppimisel ja dramatiseerimisel. Sellise õppeviisiga antakse alus kogu õppimisele. Nii arenevad lapsed kiiremini ja omandavad huviga vajalikke teadmisi.

Hellenurme lasteaia õppe- ja kasvatusprotsessi eesmärgid

– Laps saab positiivse õppimise kogemuse ning kogeb rahulolu enda saavutustest;
– Laps õpib toetavas õhkkonnas;
– Lapsel kujuneb positiivne maailmapilt;
– Lapsest kasvab ennast usaldav, valikuid tegev , vastutusvõimeline koolieelik;
– Laps omandab eakohasel tasemel teadmisi, oskusi ja vilumusi ning huvitub erinevatest valdkondadest;
– Laps tuleb toime, vastavalt oma eale, igapäevaelu toimingute ja eneseteenindamisega;
– Koostöös lastevanematega jõuame arusaamisele, et haridustee algab lasteaiast ja kõige paremaid tulemusi saavutame koostöös lasteaiaga.

Ülesannete ja eesmärkide täitmisel võtame aluseks erinevate kasvatusalade taotlused. Täiendame oma teadmisi alushariduse valdkonnast nii erialase kirjanduse kui koolituste läbi.

Lasteaia õppeaasta algab 1.septembrist ja kestab 31.augustini. Aktiivne õppeperiood toimub 1.septembrist 31.maini.  Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja põhirõhk on mängulistel õuetegevustel.

Alates 2017. a integreerime õppetegevustesse tehnoloogilisi vahendeid eesmärgiga toetada laste probleemilahendamis- ja programmeerimisoskust.

Õppekavasse lisandub tehiskeskkonna valdkonda uus eesmärk:

  • laps õpib tundma ja kasutama tehnoloogilisi vahendeid

 

Hellenurme lasteaia õppekava täisversioon